Algemene voorwaarden

1. Muralia is gevestigd op Wilhelminaplein 18, 5611 HG in Eindhoven, en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 17188747 (onderdeel van SR design. Bankrekeningnummer is IBAN NL85 KNAB 0603 4991 04 tnv Muralia.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Muralia: De onderneming/ Leverancier.
2. Koper: degene die een overeenkomst op afstand aangaat met Muralia.

2. Toepasbaarheid
De Koper aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Muralia en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Muralia en Koper. Muralia sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (levering)voorwaarden van de Koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De opdracht wordt in productie genomen na betaling van de factuur. Alle bestellingen vallen onder onze Algemene voorwaarden. De bestelling wordt per e-mail bevestigd. Nadat de opdracht in productie is genomen is annulering van de opdracht niet meer mogelijk. 

4. Levertijden
De geschatte leveringstermijnen die via e-mail gecommuniceerd worden zijn representatief voor de gemiddelde levertijden. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Muralia kenbaar heeft gemaakt. Beiden kunnen in geen enkel geval de reden zijn voor een schadevergoeding, een nietigverklaring van een bestelling of enig andere vorm van schadevergoeding.

5. Betaling
Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en wordt de overeenkomst samengesteld. Nadat we uw betaling hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging per e-mail. Prijzen op de website, e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en deze kunnen van tijd tot tijd verschillen. De prijs van uw specifieke bestelling en de verzendkosten accepteert u door de betaling uit te voeren. Alle prijzen op de website zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.)

6. Geen recht op intrekking
Het herroepingsrecht geldt niet voor onze producten aangezien deze worden gemaakt volgens de specificaties van de koper of duidelijk zijn gepersonaliseerd en door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd.

7. Garantie
Muralia staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking van uv-straling en andere omgevingsfactoren. Indien het product een materiaal of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op kosteloos herstel of vervanging van het product. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing. Het aankoopbewijs (orderbevestiging na betaling) geldt als garantiebewijs. Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft Muralia het recht de overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren.

8. Aansprakelijkheid
Muralia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat doordat Muralia uitgaat van door de Koper foutief verstrekte informatie of doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt en die ontstaat door het gebruik van het product door de Koper. Wanneer Muralia aansprakelijk is voor schade bij de Koper als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Muralia worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte maten!

9. Privacy
De persoonsgegevens die Muralia verzamelt worden uitsluitend gebruikt voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering van Muralia. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Slechts in de volgende gevallen worden gegevens aan derden verstrekt: indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten.

10. Overmacht
Muralia is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lockdowns, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Toepasselijk recht
De juridische relatie tussen Muralia en Koper wordt uitsluitend beheerd door de Nederlandse wetgeving. Alle mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.